Untitled Document
นครพัฒนาการบริบาล นครศรีธรรมราช

ผู้บริหาร
 


ดร.เครือมาศ เพชรชู
ผู้รับใบอนุญาต/ผู้อำนวยการ


 
       
 
รองผู้อำนวยการ
 
       
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
การศึกษาสัมพันธ์
ฝ่ายบริหารทั่วไป
ดร.เครือมาศ เพชรชู
กิจกรรมนักศึกษา
อ.ศิริพงษ์ ผาเมืองสุข
ฝ่ายวิชาการ
อ.จรรวมล แพ่งโยธา

 


คณะกรรมการบริหาร / ที่ปรึกษากิติมศักดิ์
ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง รูป
นพ.พรชัย ลีลานิพนธ์ แพทย์เชี่ยวชาญโรคหัวใจ เจ้าของ/ผู้อำนวยการ รพ.นครพัฒน์  
พน.อิสระ หัสดินทร์ ประธานบริษัท / รพ.นครพัฒน์  
นางสาวพีรยา อินทรนิมิต หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล รพ.นครพัฒน์  
พันเอกสุรเทพ หนูแก้ว ที่ปรึกษากิติมศักดิ์วิเทศสัมพันธ์
คุณกนกพร เดชเดโช ประธานสตรีจังหวัดนครศรีธรรมราช  


บุคลากร
ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง รูป
ดร.เครือมาศ เพชรชู ผู้อำนวยการ
คุณจรรวมล แพ่งโยธา รองผู้อำนวยการ  
คุณพีรยา อินทรนิมิตร อาจารย์พิเศษ  
คุณดารารัตน์ สรรเพชร อาจารย์พิเศษ  
คุณพิมพา ชัยภักดี อาจารย์พิเศษ  
คุณอังคณา มูสิกะ อาจารย์พิเศษ  
คุณวิษุณันต์ เลาหะพันชู อาจารย์พิเศษ  
คุณเกศรา นพรัตน์ อาจารย์พิเศษ  
คุณเพชรลัดดา นพรัตน์ อาจารย์พิเศษ  
คุณสุชาพร พรหมอินทร์ อาจารย์พิเศษ  
YUKARI NUMAKURA (Profile) อาจารย์สอน วิชาการสื่อสารด้วยภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น


 
Untitled Document

โรงเรียนนครพัฒนาการบริบาล
Nakhon Pattanakarn School
ในการควบคุมของกระทรวงศึกษาธฺิการ
หน้าแรก
ผู้บริหาร/บุคลากร
เกี่ยวกับเรา
หลักสูตร
แกลอรี่
เพลงประจำโรงเรียน
ติดต่อเรา

โรงเรียนนครพัฒนาการบริบาล
22/45-46 โครงการสินอุดมช๊อปปิ้งมอล
ถ.พัฒนาการคูขวาง ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.นครศรีธรรมราช 8000
โทรศัพท์ 075-809789 , 081-8916625 , 086-6895258


Design by MoreDesign