Untitled Document
นครพัฒนาการบริบาล นครศรีธรรมราช

ความเป็นมา โรงเรียนนครพัฒนาการบริบาล

โรงเรียนนครพัฒนาการบริบาล ตั้งอยู่ เลขที่ 22/45-46 ซอยข้างไทยสมบรูณ์ สินอุดมช็อปปิ้งมอล ถ. พัฒนาการคูขวาง ต. ในเมือง อ. เมือง จ. นครศรีธรรราช
โทรศัพท์ โทรสาร 075- 809789, 081-8916625

โรงเรียนนครพัฒนาการบริบาล ได้ริเริ่มก่อตั้งขึ้น เมื่อเดือนธันวาคม ปี 2558 เปิดรับนักเรียนรุ่นแรก ปีการศึกษา 2559 โดยการนำของ ดร. เครือมาศ เพชรชู อดีตอาจารย์พยาบาล มีประการณ์สอนในวิทยาลัยพยาบาลเกือบ 30 ปี และจากแนวคิดของกลุ่มเพื่อนร่วมวิชาชีพพยาบาล อาจารย์พยาบาลและเพื่อนๆในแวดวงการดูแลสุขภาพ ที่มีอุดมการณ์เดียวกัน ต้องการพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง โดยผลิตผู้ดูแลผู้อื่น(caregiver)  เพื่อความสุขสบายของผู้สูงอายุและเด็กเล็ก เป็นการรองรับการขยายตัวของธุรกิจโรงพยาบาล ธุรกิจสุขภาพ และสังคมผู้สูงอายุ โรงเรียนนครพัฒนาการบริบาล เปิดสอนหลักสูตรการดูแลเด็กเล็ก และการดูแลผู้สูงอายุ ระยะสั้น 6 เดือน หลักสูตรรับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการ เป็นหลักสูตรต้นแบบ และสอนเสริมหลักสูตร รายวิชาที่จำเป็นและตามความต้องการของผู้เรียน ดำเนินการสอนโดยอาจารย์พยาบาลและพยาบาลวิชาชีพที่มีประสบการณ์ จากโรงพยาบาลรัฐ และเอกชน

            เนื่องจากในสภาพสังคมปัจจุบันที่ทุกคนมุ่งเน้นศึกษาไปที่ การศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย และสายงานอาชีพอื่นๆเป็นส่วนใหญ่ โดยไม่ได้คำนึงถึงความต้องการบุคลากรด้านการดูแลผู้อื่น(caregiver) ในขณะเดียวกันสภาพสังคมที่ เป็นอยู่จริงปัจจุบันและในอนาคต สถิติของประชากรในวัยผู้สูงอายุและผู้ป่วยเรื้อรัง ที่เพิ่มจำนวนขึ้นในทุกๆปี จนทำให้ตลาดสายอาชีพการแพทย์ไม่เพียงพอที่จะรองรับสังคมผู้สูงอายุ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต ทำให้บุคลากรในสายอาชีพทางการแพทย์ขาดแคลน แต่ในขณะที่บัณฑิตปริญญาตรีสาขาต่างๆล้นตลาด มีภาวะว่างงานเป็นจำนวนมาก บางสาขามีบัณฑิตเกินตำแหน่งงานจำนวนมาก ดังนั้นโรงเรียนนครพัฒนาการบริบาลจึงได้ก่อตั้งขึ้น โดยมีจุดมุ่งหมายหลักที่จะผลิตและพัฒนาอาชีพการบริบาล และผู้ช่วยเหลือในโรงพยาบาลที่มีคุณภาพ และรองรับการขยายตัวของธุรกิจทางสุขภาพ ความเอื้ออาทรต่อผู้อื่น การดูแลเอาใจใส่ ต้องการให้ผู้อื่นมีความสุขสบาย เป็นนิสัยพื้นฐานของคนไทย เป็นที่ยอมรับจากนานาประเทศ อาชีพการบริบาลจึงมีความเหมาะสมยิ่งกับความเป็นคนไทย

ปรัชญาของโรงเรียน

 “  คุณธรรมนำวิชาการ สู่การดูแลด้วยหัวใจ”


วิสัยทัศน์ (VISION) 

“ เราจะเป็นสถาบันชั้นนำในการสร้างความเชี่ยวชาญ ด้านการดูแลเด็กเล็กและการดูแลผู้สูงอายุ ผู้ช่วยเหลือผู้ป่วยที่เปี่ยมด้วยคุณธรรม เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาอาชีพในสังคมแห่งคุณภาพชีวิตสู่สากล ภายในปี 2561 ”


พันธกิจ (MISSION)

1. จัดให้มีการเรียนการสอน ตามหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุและการดูแลเด็กเล็ก ของกระทรวงศึกษาธิการ

2. จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่หลากหลาย เพื่อเติมเต็มผู้ประกอบอาชีพการดูแลและให้สามารถดำรงตน   อย่างมีคุณภาพแห่งอาชีพการบริบาล

3.จัดแหล่งเรียนรู้ ที่ส่งเสริมให้ผู้สอนใช้เทคโนโลยี เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนการสอน

 4.พัฒนาการบริหารและคุณภาพการศึกษาเป็นไปตามมาตรฐานโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์

5.ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น เพื่อการสื่อสารในการประกอบวิชาชีพ


อัตลักษณ์ของผู้เรียน
มีภาวะผู้นำ ผู้ตามอย่างเหมาะสม มีทักษะในอาชีพเป็นที่ไว้วางใจ เชิดชูสถาบัน ภูมิใจในอาชีพ ก้าวทันทักษะสากล


สัญลักษณ์ ประจำโรงเรียน
มือสองข้าง ประคองหัวใจสีชมพู ภายในวงกลมเล็ก และระหว่างวงกลมมีดอกปีบวางทั้งสองข้าง


ดอกไม้ประจำโรงเรียน
ดอกปีบขาว


สีประจำโรงเรียน
ชมพู ม่วง

Untitled Document


 
 
  
Untitled Document

โรงเรียนนครพัฒนาการบริบาล
Nakhon Pattanakarn School
ในการควบคุมของกระทรวงศึกษาธฺิการ
หน้าแรก
ผู้บริหาร/บุคลากร
เกี่ยวกับเรา
หลักสูตร
แกลอรี่
เพลงประจำโรงเรียน
ติดต่อเรา

โรงเรียนนครพัฒนาการบริบาล
22/45-46 โครงการสินอุดมช๊อปปิ้งมอล
ถ.พัฒนาการคูขวาง ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.นครศรีธรรมราช 8000
โทรศัพท์ 075-809789 , 081-8916625 , 086-6895258


Design by MoreDesign